Skip to main content

Lekker slapen voor elk budget!

Bestellen en leveren

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden alleen voor de producten van www.slaapopmaat.nl. Voor zowel de winkel alsmede de webwinkel en overige producten aangekocht via de site.

Downloadbare versie: Algemene voorwaarden.PDF

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Slaapopmaat.nl: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de koper aanbiedt;
 • Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt op persoonlijke titel of in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Slaapopmaat.nl;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de koper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Slaapopmaat.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 • Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of Slaapopmaat.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van Slaapopmaat.nl

vof Slaapopmaat.nl

www.slaapopmaat.nl

Bezoek- en postadres:

Nieuwe Markt 6
8102 CG Raalte

Bezoekadres vestiging Rijssen:

Morsweg 5
7461 AG Rijssen

Telefoon: 06-12879395
E-mailadres: Info@slaapopmaat.nl
KvK-nummer: 61915882
BTW-identificatienummer: NL854546881B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en bestellingen van Slaapopmaat.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Slaapopmaat.nl en koper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Slaapopmaat.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien zich een situatie voordoet welke niet in deze voorwaarden is benoemd zal tussen koper en Slaapopmaat.nl in alle redelijkheid naar een oplossing worden gezocht. Indien er onduidelijkheden bestaan over de inhoud  van deze voorwaarden kan koper zich richten tot Slaapopmaat.nl.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is in overeenstemming met de koper en Slaapopmaat.nl tot stand gekomen en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.
 3. Alle beeldmateriaal en informatie op de webshop en website is indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten maar Slaapopmaat.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Slaapopmaat.nl is niet gebonden een product te leveren conform de fouten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs is inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het  herroepingrecht is niet van toepassing op de producten of diensten welke special voor de koper vervaardigd zijn, en voor producten die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de wijze waarop de koper voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slaapopmaat.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Slaapopmaat.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Slaapopmaat.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Slaapopmaat.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Slaapopmaat.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Slaapopmaat.nl zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het postadres van de vestiging van Slaapopmaat.nl waar de koper met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Slaapopmaat.nl deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien Slaapopmaat.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Overeenkomst tussen Slaapopmaat.nl en koper wordt opgeschort, ontbonden of beëindigd wanneer koper zich niet houd aan de algemene voorwaarden, indien koper komt te overlijden of na wederzijds goedkeuren van 1 van voorgenoemde opties.
 8. Op de website van Slaapopmaat.nl worden diverse betalingsmethoden aangeboden. Koper wordt verzocht middels deze betalingsmethoden het bedrag van de bestelling te voldoen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen tussen koper en Slaapopmaat.nl.
 9. Slaapopmaat.nl houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren dan wel annuleren binnen 5 dagen na de bestelling indien een product niet meer op voorraad of leverbaar is. De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het bestelde product.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Koper heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Koper heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van koper naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien koper gebruik maakt van herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Slaapopmaat.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan koper contact met ons opnemen via info@slaapopmaat.nl
 2. Het modelformulier kan worden opgevraagd via info@slaapopmaat.nl en wordt beschikbaar gesteld op de website van Slaapopmaat.nl.
 3. Het verschuldigde orderbedrag als bedoelt in artikel 6 lid 1 wordt alleen terugbetaald als het goed door Slaapopmaat.nl in ontvangst is genomen of als de klant redelijkerwijs kan aantonen dat het goed retour gezonden is.
 4. Wanneer het product niet voldoet, door bijvoorbeeld fabricagefouten of ondeugdelijkheid kan hij aanspraak maken op zijn herroepingsrecht of garantie.
 5. Indien niet binnen gestelde termijn gebruik is gemaakt van het herroepingsrecht is de koop een feit.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan Slaapopmaat.nl bij de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Zie voor de kosten slaapopmaat.nl of neem contact met ons op.
 2. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Slaapopmaat.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat bekend is gemaakt dat koper het product terugzend, terugbetalen op de rekening waarmee ook de koop is gedaan.
 3. Terugbetaling zoals gesteld in voorgaande lid geschied alleen wanneer het product in bezit is van Slaapopmaat.nl of koper zeer aannemelijk heeft gemaakt dat het product reeds is verzonden.
 4. Indien door Slaapopmaat.nl is vastgesteld dat koper verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen wordt een waardevermindering vastgesteld. Deze, door Slaapopmaat.nl vastgestelde, waardevermindering wordt in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Slaapopmaat.nl alleen worden uitgesloten indienSlaapopmaat.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Slaapopmaat.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Slaapopmaat.nl geen invloed heeft;

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Slaapopmaat.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Slaapopmaat.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Slaapopmaat.nl dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Slaapopmaat.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Slaapopmaat.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Slaapopmaat.nl jegens koper kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Slaapopmaat.nl doet altijd haar uiterste best om de opgegeven maten van de koper bij benadering te produceren, een afwijking van maximaal 2 cm per zijde ( 1x breedte, 1x lengte) is normaal en koper kan hiervoor bij Slaapopmaat.nl geen reclame of klacht indienen. Door te bestellen bij Slaapopmaat.nl is koper op de hoogte van deze voorwaarde.
  De hoogte van de matras is bij benadering en kan bij afritsbare matrassen eventueel maximaal 1,5 cm afwijken.
 4. Op de garantieduur die wij geven en die bij de producten in  vermeld zijn en/of staan gelden de volgende regels:
  • Gewichtsklasse van de gebruiker dient overeen te komen met de max. gewichtsklasse van het matras;
  • Er wordt een voor de matras geschikte bedbodem gebruikt welke in goede staat verkeerd;
  • De maximale afstand tussen de latten is 3 cm;
  • Bij een gaatjesboard bodem, spiraalbodem of ongeschuurde latten: matras beschermen met matrasbeschermer        op bedbodem;
  • Bovenzijde matras beschermen met een degelijke matrasbeschermer en hoeslaken;
  • Er mag niets uitsteken op de bedbodem of op andere wijze zodat het matras kan induwen/beschadigen;
  • Oneigenlijk gebruik van het product is voor rekening van de koper.
 5. Indien de verkeerde maat besteld is worden kosten in rekening gebracht om het goed te herstellen en/of om te ruilen. Afhankelijk van de maat/soort en levering per post/transporteur.
  In overleg zullen wij u een passende aanbod doen toekomen.
 6. Koper dient bij ontvangst van producten direct te controleren of geleverd product aan de opgegeven specificaties, met inachtneming van de marge zoals genoemd in artikel 10 lid 3, voldoet. Indien product ondeugdelijk is moet de koper dit binnen 7 dagen melden bij Slaapopmaat.nl.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Slaapopmaat.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Slaapopmaat.nl het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen op de rekening waarmee ook de koop gedaan is.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Slaapopmaat.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Slaapopmaat.nl.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij Slaapopmaat.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Koper is verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig doorgeven van het leveringsadres. Indien geen juiste, volledige of niet tijdig de adresgegevens zijn verstrekt Behoud Slaapopmaat.nl zich het recht om de bestelling niet te accepteren, te ontbinden of uit te stellen.
 8. Slaapopmaat.nl houd zich het recht voor een bestelling welke meerdere producten bevat te wachten met verzending tot alle producten tezamen verstuurd kunnen worden. Tenzij nadrukkelijk anders met de koper overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan voor of tijdens bezorging van het goed.
 2. Bij de verkoop van producten aan koper mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slaapopmaat.nl te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Slaapopmaat.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. Kosten voor incasso, wettelijke rente e.d. zijn voor de koper.
 6. Zolang de producten niet betaald zijn blijft Slaapopmaat.nl eigenaar van de producten.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Slaapopmaat.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Slaapopmaat.nl, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Slaapopmaat.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Slaapopmaat.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Slaapopmaat.nl is niet aansprakelijk voor enigerlei schade welke buiten haar schuld is ontstaan.
 2. Voor schade aan producten tijdens levering, montage of andere werkzaamheden is Slaapopmaat.nl slechts aansprakelijk voor een bedrag niet hoger dan de bestelling.
 3. Voor materiele schade ontstaan anders dan aan geleverde producten is Slaapopmaat.nl verzekerd. Koper dient direct kenbaar aan Slaapopmaat.nl te maken dat de schade is ontstaan.
 4. Voor schade als gevolg van gemiste besparingen, gevolgschade, overmacht e.d. is Slaapopmaat.nl niet aansprakelijk.
 5. Overmachtssituaties zijn als volgt, maar niet gelimiteerd tot:
  1. externe bezorging staakt of raakt de levering kwijt.
  2. Slaapopmaat.nl heeft een ongewoon voorval waardoor levering staakt of uitgesteld wordt.
  3. extreme weersomstandigheden.

Artikel 16 - Intellectueel eigendom

Op website, social media en in de winkel van Slaapopmaat.nl worden logo’s, afbeeldingen en informatie gebruikt. Deze afbeeldingen en informatie zijn intellectueel eigendom van Slaapopmaat.nl of haar leveranciers of zakenpartners. Het is niet toegestaan afbeeldingen en informatie te kopiëren, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken tenzij een duidelijke bronvermelding getoond wordt of schriftelijk toestemming is ontvangen van Slaapopmaat.nl.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacy verklaring

Privacyverklaring slaapopmaat.nl (.PDF versie - Privacy verklaring)

https://www.slaapopmaat.nl

Over ons privacybeleid

Slaap op Maat geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Slaap
op Maat. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/04/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Mijoshop

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Mijoshop onderhouden door vdBerg Software.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze
partij gedeeld. vdBerg Software heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden,
zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. vdBerg Software is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Mijoshop
maakt geen gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Slaap op Maat behoudt zich het recht
voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Antagonist

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons
en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te
voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen
doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te
gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te
delen.


Office365, Mijn webhost

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365, Mijn webhost. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van
uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365, Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak
en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Antagonist
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons
e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van Pay.nl's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer
dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met
ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats
eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een
toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw
naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om
een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het
leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het
uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens
ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres
en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Slaap op Maat op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het
delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke
termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die
wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post
wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde
verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en
kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen
hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat
wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door of in opdracht van Slaap op Maat. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of
kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze
gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google
diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Slaap op Maat
Nieuwe Markt 6
8102 CG Raalte
Nederland
T (061) 287-9395
E info@slaapopmaat.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Robert Dannenberg

Bezorgen en monteren

Artikelen van slaapopmaat.nl worden gratis bezorgd en, in het geval van de boxsprings, gemonteerd op het vaste land van Nederland. Laten bezorgen op de wadden? Neem dan contact op over de bezorgmogelijkheden.

Bezorgen van matrassen op maat is voor alle klanten in Nederland en België gratis. 

Alle bestellingen bij slaapopmaat.nl dienen direct afgerekend te worden bij bestelling. Bij bestellingen boven de 150,- is bezorgen onder rembours mogelijk.

Wilt u achteraf betalen? Dat kan via AFTERPAY. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.